Πόλις

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
       1            
2                   
                 
                 
3                   
              4     
    5    6             
                 
  7                 
                 
                 
         8